Close
Paieškos rezultatai
Prekiių filtrai

Kliento apklausos ir dalyvavimo loterijoje taisyklės

APKLAUSA – LOTERIJA

UAB „Gintarinė vaistinė“ ir UAB Norfos vaistinė, siekdamos gerinti farmacinių paslaugų teikimą ir užtikrinti kokybišką klientų aptarnavimą, kviečia vaistinės klientus užpildyti klientų aptarnavimo klausimyną, tokiu būdu informuojant mus apie savo patirtį lankantis Gintarinėse arba Norfos vaistinėse.Kiekvienas klientas, užpildęs apklausą ir apklausos laukeliuose nurodęs savo el. pašto adresą arba mobilaus tel. numerį, tampa loterijos dalyviu ir turi galimybę laimėti vieną iš loterijos prizų – UAB „Gintarinė vaistinė“ arba UAB Norfos vaistinė dovanų kuponą. Jei norite užpildyti apklausą, tačiau nepageidaujate dalyvauti loterijoje, laukelius palikite tuščius.

 1. Apklausos - loterijos organizavimas
  1. Apklausos - loterijos organizatoriai yra:
   - UAB „Gintarinė vaistinė”, įmonės kodas 125877727, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT – 54464;
   - UAB Norfos vaistinė, įmonės kodas 300536823, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT – 54464 (toliau - Organizatoriai, o kiekviena bendrovė atskirai - Organizatorius);
  2. UAB “Gintarinė vaistinė” ir UAB Norfos vaistinė pagal šias taisykles (toliau – Taisykles) organizuoja ir vykdo loteriją (toliau – Loterija).
  3. Apklausa - loterija vykdoma šiuo laikotarpiu - nuo 2019 m. birželio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. imtinai.
 2. Dalyvavimas
  1. Apklausoje - loterijoje turi teisę dalyvauti visi pirkėjai, kurie Apklausos - loterijos vykdymo laikotarpiu atvyksta ir apsiperka bet kurioje Gintarinėje arba Norfos vaistinėje ir gavę apsipirkimo kvitą su anketos pildymo kodu interneto svetainėje www.vaistinesapklausa.lt korektiškai užpildo klausimyną, prieš pildant įvesdami į laukelį kvite nurodytą anketos pildymo kodą.
  2. Su vienu pirkimo kvitu galima dalyvauti Apklausoje - loterijoje tik vieną kartą.
  3. Organizatorių atstovai turi teisę patikrinti ir išimti iš Apklausos - loterijos akivaizdžiai nekorektiškai užpildytas arba ne visiškai užpildytas anketas ir jas nedelsiant sunaikinti.
  4. Dalyvis yra atsakingas už apklausos metu pateiktų duomenų teisingumą.
  5. Loterijoje gali dalyvauti visi 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, išskyrus Nacionalinės Farmacijos Grupės darbuotojus ir jų šeimos narius. Jaunesni nei 18 metų asmenys loterijoje gali dalyvauti tik gavę tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimą. Jei loterijoje dalyvauja jaunesni nei 18 metų asmenys, laikoma, kad jų tėvai, globėjai ar rūpintojai susipažino su šiomis Taisyklėmis ir davė leidimą dalyvauti žaidime. Jei loterijoe laimėtojui yra mažiau nei 18 metų, atsiimti prizo turi atvykti vienas iš laimėtojo tėvų, globėjų ar rūpintojų, su savimi turėti asmenybę patvirtinantį dokumentą bei ryšį su žaidimo laimėtoju patvirtinantį dokumentą.
  6. Klausimyną užpildę ir loterijoje dalyvaujantys asmenys patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis ir jų laikytis.
 3. Loterijos/žaidimo prizas ir loterijos laimėtojų nustatymas
  1. Kiekvienas klientas, užpildęs apklausą ir apklausos laukeliuose nurodęs el.. pašto adresą arba mobilaus tel. numerį, tampa loterijos dalyviu ir turi galimybę laimėti vieną iš loterijos prizų – UAB „Gintarinė vaistinė“ arba UAB Norfos vaistinė dovanų kuponą/us. Jei norite užpildyti apklausą, tačiau nepageidaujate dalyvauti loterijoje, tiesiog laukelius palikite tuščius ir nepateikite jokių papildomų duomenų..
  2. Vieną kartą per mėnesį galima laimėti vieną 100 EUR vertės, keturis 50 EUR vertės ir trisdešimt 10 EUR vertės Norfos vaistinės arba Gintarinės vaistinės dovanų kuponus. Dovanų kuponu už jame nurodytą sumą galima atsiskaityti tik toje vaistinėje, kurios kuponą laimėjote. Dovanų kuponu negalima atsiskaityti perkant su kompensuojamųjų vaistų pasu ar panaudoti www.gintarine.lt arba www.nvaistine.lt, neatsižvelgiant į tai, kad už prekes atsiskaitoma jas atsiimant vaistinėse. Dovanų kuponu atsiskaityti galima tik vieną kartą. Išsirinkus prekę (-es) už mažesnę sumą, nei nurodyta kupone, skirtumas negrąžinamas. Dovanų kuponas galioja 6 (šešis) mėnesius. Pasibaigus dovanų kupono galiojimo laikui, jis automatiškai blokuojamas. Nepanaudojus dovanų kupono iki jo galiojimo pabaigos, pinigai negrąžinami.
  3. Prizas, t.y. dovanų kuponas, nekeičiamas į grynuosius pinigus.
  4. Loterijos/prizo laimėtojas bus nustatytas atsitiktinės atrankos būdu iš Loterijos dalyvių, pateikusių korektiškai užpildytas anketas interneto svetainėje www.vaistinesapklausa.lt.
  5. Jeigu Loterijos/prizo laimėtojas dalyvavo Apklausoje loterijoje po to, kai apsipirko Norfos vaistinėje, jam bus įteiktas UAB Norfos vaistinė dovanų kuponas. Jeigu Loterijos/prizo laimėtojas dalyvavo Apklausoje loterijoje po to, kaip apsipirko Gintarinėje vaistinėje, jam atitinkamai bus įteiktas UAB “Gintarinė vaistinė” dovanų kuponas.
  6. Praėjusio mėnesio prizo laimėtojas nustatomas iki einamojo mėnesio penktos darbo dienos.
  7. Loterijos laimėtojas apie prizą informuojamas asmeniškai pirkimo kvito registracijos metu nurodytais kontaktais (tel. Nr. arba el. paštu).
  8. Prizo laimėtojas per 2 (dvi) dienas nuo informacijos apie laimėjimą gavimo dienos susisiekia su Loterijos organizatoriumi ir nurodo vaistinę, kurioje pagedauja atsiimti laimėtą prizą.
   Prizas į kliento nurodytą vaistinę pristatomas per 5 darbo dienas.
   Prizą laimėtojas turės atsiimti jo paties pasirinktoje vaistinėje per 14 keturiolika (dienų) nuo informacijos apie laimėjimą gavimo dienos.
  9. Jei laimėtojas taisyklėse nustatyta tvarka nesusisiekė su vienu iš Organizatorių arba susiekė su vienu iš Organizatorių, bet neatsiėmė prizo, jis netenka teisės į prizą.
  10. Atvykęs į vaistinę atsiimti prizo, loterios laimėtojas ir vienas iš Organizatorių pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą, kuriame loterijos laimėtojas privalo nurodyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti. Taip patvirtinamas prizo perdavimas loterijos laimėtojui. Pasirašęs priėmimo-perdavimo akte loterijos laimėtojas negali reikšti Organizatoriams jokių pretenzijų dėl prizo.
 4. Kitos sąlygos
  1. Apklausos-loterijos organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti taisykles, informuodamas apie tai www.gintarine.lt ir www.nvaistine.lt .
  2. Su Apklausos-loterijos taisyklėmis iki loterijos pabaigos galima susipažinti www.gintarine.lt , www.nvaistine.lt ir bet kurioje Gintarinėje arba Norfos vaistineje.
  3. Organizatoriai nėra ir nebus atsakingi už bet kokius Apklausos-loterijos dalyvių nuostolius (žalą), susijusius su dalyvavimu Loterijoje.
  4. Apklausos-loterijos dalyviai, registruodami pirkimo kvitus, patvirtina, kad sutinka, kad laimėjimo atveju juos apie laimėjimą informuosime jų nurodytu el.pašto adresu ar telefono numeriu ir dėl to jie neturės jokių pretenzijų nė vienam iš Organizatorių nei Apklausos-loterijos vykdymo metu, nei jai pasibaigus.
  5. Organizatoriai neatsako už Apklausos-loterijos dalyvių pašalinimą ir prizų neišdavimą, jei Apklausos-loterijos dalyvis nesilaiko šių Taisyklių, jo pateikta informacija yra neteisinga/netiksli.
  6. Organizatoriai turi teisę vienašališkai nutraukti Loteriją ir Prizų išdavimą bet kuriuo metu, jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės arba jeigu paaiškėja piktnaudžiavimas šiomis Taisyklėmis arba šios Taisyklės pažeidžiamos iš esmės, informuodami apie tai www.gintarine.lt ir www.nvaistine.lt.
 5. Asmens duomenų apsauga
  1. Asmens duomenis tvarko Organizatoriai ir (arba) jų įgaliotieji asmenys. Visais atvejais Jūsų asmens duomenys laikomi konfidencilia informacija. Žemiau pateikiame informaciją apie Jūsų duomenų tvarkymų ir Jūsų teises – prašome susipažinti.
  2. Apklausos-loterijos dalyviai, registruodami pirkimo kvitą, užpildydami klausimyną ir pateikdami savo asmens duomenis, patvirtina, kad sutinka, kad jų asmens duomenys būtų tvarkomi Apklausos-loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų bei šių taisyklių nustatyta tvarka. Loterijos metu surinkti asmens duomenys bus saugomi loterijos organizavimo ir vykdymo tikslais ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.
  3. Tik Apklausos-loterijos dalyviams išreiškus sutikimą, Organizatoriai turi teisę susisiekti su jais dėl apklausoje išreikštų nusiskundimų ir/ar pasiūlymų.

Informacija apie asmens duomenų tvarkymą registruojantis ir dalyvaujant Apklausoje-loterijoje
Čia galite išsamiau sužinoti, kokia informacija apie Jus renkama, kas su ja daroma ir kam perduodama, kai registruojatės dalyvauti Apklausoje-loterijoje. Jūsų asmens duomenų valdytojai yra:
- UAB „Gintarinė vaistinė“, juridinio asmens kodas 125877727, buveinė - Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno raj., LT - 54464, tel. nr. 8 800 10008, el. pašto adresas gintarine@gintarine.lt ;
- UAB Norfos vaistinė, kodas 300536823, Erdvės g. 51, Ramučiai, Kauno r. sav. LT – 54464, tel. 8 800 10008, el. pašto adresas nvaistine@nvaistine.lt .
Su Organizatorių duomenų apsaugos pareigūnu galite susisiekti tel. +370 37 200429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.
Kokią informaciją apie Jus renkame ir kam ją naudojame?
Apklausos-loterijos vykdymas
Loterijos registracijos anketoje pateikiamus duomenis, t.y. el. pašto adresą, mobilaus tel. numerį, kasos kvito numerį, pirkimo datą renkame tam, kad patikrinti Jūsų atitikimą Apklausos-loterijos taisyklėms, atrinkti laimėtoją ir įteikti prizą; taip pat, kaip įrodymą, apsiginti nuo galimų pretenzijų ar skundų, susijusių su Apklausa-loterija.
Laimėjimo atveju papildomai bus tvarkomi šie duomenys – vardas ir pavardė.
Tvarkymo teisinis pagrindas yra būtinybė įvykdyti sutartį su Jumis dėl Apklausos-loterijos vykdymo ir mūsų teisėtas interesas apginti savo interesus potencialių ginčų atveju.
Siekdami užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą ir klientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, turime teisę susisiekti su Apklausos-loterijos dalyviais Jūsų nurodytu el. pašto adresu ar tel. nr. Teisėtas pagrindas susisiekti su Jumis yra Jūsų išreikštas sutikimas ir Organizatorių teisėtas interesas tobulinti paslaugų teikimą vaistinėse.

Kam ir kodėl perduodame Jūsų informaciją?
Jūsų duomenis visada laikome saugiai ir reikalaujame, kad tai užtikrintų visi mūsų partneriai ir paslaugų teikėjai, kurie turi prieigą prie Jūsų duomenų.
Jūsų duomenis gali peržiūrėti UAB Limedika, UAB Norfos vaistinė, UAB „Gintarinė vaistinė“ darbuotojai, atsakingi už Apklausos-loterijos organizavimą ir vykdymą.
UAB „Limedika“ darbuotojai, prižiūrintys internetinių svetainių www.gintarine.lt ir www.nvaistine.lt veikimą ir turinį;
Prie Jūsų pateikiamų asmens duomenų taip pat gali prieiti internetinių svetainių www.gintarine.lt ir www.nvaistine.lt paieškos optimizavimo paslaugų teikėjai.


Kiek laiko saugome informaciją apie Jus?
Apklausos-loterijos vykdymo tikslais surinktus Jūsų duomenis saugome 6 (šešis) mėnesius po loterijos laimėtojo paskelbimo. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenis sunaikiname
Duomenus, esantys prizų priėmimo-perdavimo aktuose saugomi teisės aktuose nustatytą terminą.

Kokias teises turite ir kaip galite susipažinti su savo duomenimis?
Jūs turite teisę prašyti, kad Gintarinė vaistinė ir Norfos vaistinė leistų susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat, jei taikoma sudarytų sąlygas įgyvendinti teisę į duomenų perkeliamumą, teisę pareikšti nesutikimą, teisę atšaukti duotą sutikimą, įgyvendinti teises ryšium su automatizuotu sprendimų priėmimu, kaip nustatyta Reglamento 15-22 straipsniuose.
Dėl šių teisių įgyvendinimo prašome kreiptis į Organizatorių duomenų apsaugos pareigūną tel. +370 37 200429, arba el. paštu duomenuapsauga@vaistine.lt.


Kur kreiptis dėl teisių pažeidimo?
Jūs taip pat turite teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, el. paštas ada@ada.lt.